Lot 8 stk 5 Kr Sverige

Lot 8 stk 5 Kr Sverige
kr 50,00
8 stk - Valør: 5 Kr - Gustav Vasa - Kvalitet: VK

Sverige
Beskrivelse

Detaljer

8 stk - Valør: 5 Kr - Gustav Vasa - Kvalitet: VK Sverige